نام دارو :
تامین کننده :

شربت پلارژین کودکان _ پارس گیتا دارو

شربت پلارگونیوم

اطلاعات کالا

شربت پلارژین بزرگسالان _ پارس گیتا دارو

شربت پلارگونیوم

اطلاعات کالا

قرص میگر کسترا _پارس گیتا دارو

SUMATRIPTAN/NAPROXEN TABLET ORAL 85 mg/500 mg

اطلاعات کالا

قرص الرتین 200 م.گ_30 ع

Alertin 200 MG TAB -30

اطلاعات کالا

قرص نور استور 125 م.گ(لوودوپا بنسرازاید )_100ع

LEVODOPA/BENSERAZIDE TABLET ORAL 100mg/25mg

اطلاعات کالا

قرص نور استور 250 م.گ(لوودوپا بنسرازاید )_100ع

LEVODOPA/BENSERAZIDE TABLET ORAL 200mg/50mg

اطلاعات کالا