نام دارو :
تامین کننده :

قرص سیپرالکس 10 م.گ(اسیتالوپرام)_28 ع

ESCITALOPRAM TABLET ORAL 10 mg

اطلاعات کالا

محلول تزریقی لابتالول هیدروکلراید 5mg/1ml

LABETALOL HCL INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mL

اطلاعات کالا