نام دارو :
تامین کننده :

کپسول اورزوبیلان 300 م.گ (اورسودوکسی کولیک اسید)_60 ع

URSODEOXYCHOLIC ACID CAPSULE ORAL 300 mg

اطلاعات کالا

آمپول فیتون 10م.گ/1م.ل (ویتامین کا1)_50 ع

VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL

اطلاعات کالا

ویال تازوپنیل 2گ/250 م.گ (پیپراسیلین/ تازوباکتام)

PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 2 g/0.25 g

اطلاعات کالا

قرص سلکران 2 م.گ(کلرامبوسیل)_30 ع

CHLORAMBUCIL TABLET ORAL 2 mg

اطلاعات کالا

ژل پانژل 5 درصد(بنزوئیل پروکساید)_60 گرم

ERYTHROMYCIN SOLUTION TOPICAL 2 % 60 mL

اطلاعات کالا

پودر خوراکی فوزوریل (فسفومایسین) _3 گرم

FOSFOMYCIN GRANULE, FOR SUSPENSION ORAL 3 g

اطلاعات کالا