نام دارو :
تامین کننده :

سرم دکستروز 3.33 درصد و کلرورسدیم 0.3 درصد _1000 م.ل

DEXTROSE/ NACL INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 3.33 %/0.3 % 1000 mL

اطلاعات کالا

سرم دکستروز 3.33 درصد و کلرورسدیم.0.3درصد _500 م.ل

DEXTROSE/ NACL INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 3.33 %/0.3 % 500 mL

اطلاعات کالا

سرم کلرورسدیم 0.9 درصد_ 1000 م.ل

SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL

اطلاعات کالا

سرم کلرورسدیم 0.9 درصد _500 م.ل

SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 500 mL

اطلاعات کالا

سرم کلرورسدیم 0.9 درصد _250 م.ل

SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 100 mL

اطلاعات کالا

محلول استریل کلرورسدیم 0.9 درصد شستشو _1000 م.ل

SODIUM CHLORIDE SOLUTION IRRIGATION 0.9 % 1000 mL

اطلاعات کالا