نام دارو :
تامین کننده :

اسپری بینی فلومیست 50 میکروگرم (فلوتیکازون)

FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 50 ug/1{Puff} 120 {Puff}

اطلاعات کالا

اسپری اینهالر سروفلو 50 میکروگرم (سالمترول+فلوتیکازون)

SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/50 ug/1{dose} 120 {dose}

اطلاعات کالا

اسپری اینهالر سروفلو 125 میکروگرم (سالمترول+فلوتیکازون)

SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/125 ug/1{dose} 120 {dose}

اطلاعات کالا

اسپری اینهالر سروفلو 250 میکروگرم (سالمترول+فلوتیکازون)

SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/250 ug/1{dose} 120 {dose}

اطلاعات کالا

قرص سینومیکس 80/5 (آملودپین5 م.گ+والسارتان80م.گ)_30 عددی

AMLODIPIN/VALSARTAN TABLET ORAL 5 mg/80 mg

اطلاعات کالا

قرص رزوکسل 10 م.گ(رزوواستاتین)_30 عددی

ROSUVASTATIN TABLET ORAL 10 mg

اطلاعات کالا