نام دارو :
تامین کننده :

سرنگ 2.5 سی سی

سرنگ 2/5 سی سی

اطلاعات کالا

سرنگ 5 سی سی

سرنگ 5 سی سی

اطلاعات کالا

سرنگ 10 سی سی

سرنگ 10 سی سی

اطلاعات کالا

سرنگ 1 سی سی

سرنگ 1 سی سی

اطلاعات کالا

ست تزریق سرم

LACOSAMIDE TABLET ORAL 200 mg

اطلاعات کالا