نام دارو :
تامین کننده :

قرص آزیترومایسین 250م.گ فاتک شیمی_6 ع

AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg

اطلاعات کالا

اسپری فلاموزیل 75 م.گ

اسپری فلاموزیل 75 میلی گرم

اطلاعات کالا

قرص متوکاربامول 500 م.گ فاتک شیمی_100 ع

METHOCARBAMOL TABLET ORAL 500 mg

اطلاعات کالا

قرص متوکاربامول 500 م.گ فاتک شیمی (ق)_100 ع

METHOCARBAMOL TABLET ORAL 500 mg

اطلاعات کالا

کپسول آمانتادین فاتک شیمی_100 ع

AMANTADINE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 100 mg

اطلاعات کالا

قرص ونلافکسین 75 م.گ فاتک شیمی_100 ع

VENLAFAXINE TABLET ORAL 75 mg

اطلاعات کالا