نام دارو :
تامین کننده :

قرص آ.اس.آ 80 م.گ جالینوس_100 ع

ASA (ACETYLSALICYLIC ACID) TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 80 mg

اطلاعات کالا

قرص استامینوفن 325 م.گ جالینوس (استریپ)_100 ع

ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 325 mg

اطلاعات کالا

قرص آ.اس.آ(استیل سالیسیلیک) 100 م.گ جالینوس_100 ع

ASA (ACETYLSALICYLIC ACID) TABLET ORAL 100 mg

اطلاعات کالا

قرص آ.اس.آ 325 م.گ جالینوس_100 ع

ASA (ACETYLSALICYLIC ACID) TABLET ORAL 325 mg

اطلاعات کالا

قرص آتنولول 50 م.گ جالینوس_100 ع

ATENOLOL TABLET ORAL 50 mg

اطلاعات کالا

قرص آتنولول 100 م.گ جالینوس_100 ع

ATENOLOL TABLET ORAL 100 mg

اطلاعات کالا