نام دارو :
تامین کننده :

سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم) 100 م.گ/50م.ل آفا شیمی

CEFIXIME POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 20 mg/1 mL 50 mL

اطلاعات کالا

سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم) 100 م.گ /100م.ل آفا شیمی

CEFIXIME POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 100 mg/5 mL 100 mL

اطلاعات کالا

سوسپانسیون آفالکس (سفالکسین) 125 م.گ آفا شیمی

CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100 mL

اطلاعات کالا

سوسپانسیون آفالکس (سفالکسین) 250 م.گ آفا شیمی

CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 100 mL

اطلاعات کالا

ویال سیلاپنم ( ایمیپنم / سیلاستاتین ) 250/250 م.گ آفا شیمی_10 ع

IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg/250 mg

اطلاعات کالا

ویال سیلاپنم ( ایمیپنم / سیلاستاتین ) 500/500 م.گ آفا شیمی_10 ع

IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg

اطلاعات کالا