نام دارو :
تامین کننده :

اسپری بینی کلداماریس پروفیلاکتیک

اسپری کلداماریس

اطلاعات کالا

آمپول اندانسترون 4 م.گ نورمون_50 ع

ONDANSETRON INJECTION PARENTERAL 2 mg/1 mL 2 mL

اطلاعات کالا

انفیوژن بگ لووفلوکساسین 500م.گ/100م.ل نورمون

LEVOFLOXACIN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 mg/1mL 100 mL

اطلاعات کالا

محلول تزریقی فلوکونازول200م.گ/100م.ل نورمون

FLUCONAZOLE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 100 mL

اطلاعات کالا

اسپری بینی کلداماریس(پروفیلاکتیک) بی بی

اسپری بینی کلداماریس(پروفیلاکتیک) بی بی

اطلاعات کالا

اسپری بینی کلداماریس فلو

اسپری بینی کلداماریس فلو

اطلاعات کالا